large 1
EKY-K (1)
EBJ-500.with pelet burner
air_con_ducting_image_a.jpg4f690069-c437-4ae8-98c4-9d994831edacOriginal
7- 1
3
1.22.-centrala
previous arrow
next arrow

Наша визија и наши цели

Наша визија е да бидеме една од компаниитe во регионот која ќе имплементира комплетни технички решенија за управување со енергетските системи, препознаена по квалитетно реализирани проекти и бројни задоволни корисници.

Да креираме висококвалитетни и технолошки напредни комплетни технички решенија за подобрување на енергетската ефикасност на системот на корисникот. Да се ​​обезбеди високо ниво на знаење, професионализам и експертиза во рамките на компанијата, со постојана обука и иновативност.

Целта е да се унапреди развојот на општеството преку промоција на еколошки и енергетски ефикасни системи за управување со енергија, преку создавање на комплетни решенија прилагодени на специфичните потреби на корисниците, со што се создаваат дополнителни деловни вредности за корисниците и компанијата.

Преку имплементација на висококвалитетни технолошки решенија и соработка со доверливи партнери, нашата цел е да ги исполниме највисоките стандарди за квалитет на бизнисот со систематски и одговорен пристап кон вработените, деловните партнери и општествената заедница.

Енергетски решенија

Нашата компанија нуди висококвалитетни и технолошки напредни комплетни технички решенија, производи и услуги за подобрување на енергетската ефикасност на системот на корисникот. Креираме технички решенија прилагодени на специфичните потреби на корисниците, почитувајќи ја законитоста на професијата, упатства за енергетска ефикасност и заштита на животната средина, со што создаваме дополнителна вредност за корисниците и за компанијата.

Ефикасно искористување на енергијата

Посветуваме големо внимание на енергетската ефикасност – грижата за енергијата и нејзината потрошувачка е во центарот на вниманието на сите наши проекти. Целта е преку квалитетни проекти да се користи што е можно помалку енергија, но на таков начин квалитетот на живеење и бизнис во одредена зграда да остане на посакуваното ниво. Во соработка со нашите партнери создаваме еколошки и модерни технолошки решенија кои водат до оптимална потрошувачка на енергија.

Грижа за природата

Преку своето работење, Албедо ја промовира свеста за важноста од зачувување на природата и намалување на негативното влијание на луѓето врз животната средина. Со имплементација на проекти за енергетска ефикасност, се стремиме да ја намалиме употребата на извори на енергија кои и штетат на животната средина, да понудиме решенија кои користат обновливи извори на енергија, да поттикнуваме рационално користење на изворите на енергија и да ги намалиме емисиите на стакленички гасови.

Грижа за корисниците на нашите производи и услуги

Албедо се стреми да ги исполни сите барања и очекувања на своите клиенти. Нудиме решенија креирани според потребите на корисникот, земајќи ги предвид сите елементи кои се клучни за квалитетно извршување на проектот. На секој клиент му пристапуваме со подеднакво внимание во желбата да постигнеме најквалитетно енергетско решение, кое го предводат стручните и едуцирани вработени во компанијата, богатото работно искуство, долгогодишната соработка со реномирани деловни партнери и сертификатите кои ја потврдуваат посветеноста на компанијата кон професионалност и квалитет.